Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cijfers & Centen
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62363476.

ARTIKEL 1. Definities en algemeen
1. In de algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘Voorwaarden’, wordt verstaan onder:
A. Cijfers & Centen: De eenmanszaak Cijfers & Centen, gevestigd te Groningen.
B. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met wie Cijfers & Centen een Overeenkomst heeft gesloten of die een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
C. Deelnemer: De natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die deelneemt aan een Online Training.
D. Online Training: de online training: ‘E-Training Financieel in Balans’.
E. Partijen: Zowel Opdrachtgever als Cijfers & Centen.
F. Overeenkomst: De door Partijen ondertekende offerte en / of opdrachtbevestiging.
2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cijfers & Centen en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. Vernietigde bepaling in acht worden genomen.
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.
4. De Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
5. Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cijfers & Centen de Overeenkomst, en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen, over te dragen aan derden.
6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Cijfers & Centen is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

ARTIKEL 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cijfers & Centen de voor akkoord ondertekende offerte of opdrachtbevestiging, retour heeft ontvangen.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3. De offerte / opdrachtbevestiging is gebaseerd op de op het moment van het uitbrengen van de offerte / opdrachtbevestiging door Opdrachtgever verstrekte informatie.
4. De offerte / opdrachtbevestiging van Cijfers & Centen is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.
5. Cijfers & Centen kan niet aan haar offertes / opdrachtbevestiging worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte / opdrachtbevestiging een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. De in een offerte / opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 3. Medewerking door de Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Cijfers & Centen overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Cijfers & Centen deze nodig heeft, tijdig en in de door Cijfers & Centen gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever is gehouden Cijfers & Centen onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cijfers & Centen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en / of faciliteiten zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Alle werkzaamheden die door Cijfers & Centen worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Cijfers & Centen zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de Overeenkomst Cijfers & Centen uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
3. Cijfers & Centen kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Overeenkomst strekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Cijfers & Centen schriftelijke overeenstemming te hebben bereikt.
5. Wijziging van de vraagstelling door de Opdrachtgever kan tot wijziging van de overeengekomen tijdsduur dan wel van het overeengekomen honorarium leiden.

ARTIKEL 5. Geheimhouding
1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, zijn Partijen verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie tegenover derden.
2. Behoudens toestemming van de wederpartij is geen der Partijen gerechtigd de informatie die aan hem door wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot en ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval één der Partijen voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door Opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend zal Cijfers & Centen de inhoud van rapporten, adviezen of andere uitingen van Opdrachtgever, die niet zijn opgesteld met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan werknemers en door hen ingeschakelde derden.
5. Cijfers & Centen is gerechtigd tot het, in geanonimiseerde vorm, vermelden van de verrichte werkzaamheden uit de Overeenkomst op haar website en aan (potentiële) klanten van Cijfers & Centen alsmede ter indicatie van de ervaring van Cijfers & Centen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. Intellectuele eigendommen
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en gegevens berusten uitsluitend bij Cijfers & Centen, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cijfers & Centen verleent aan Opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en zaken, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Cijfers & Centen, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Het vorige lid in aanmerking nemende heeft Opdrachtgever het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de Overeenkomst.
4. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Cijfers & Centen een dadelijk opvorderbare boete van € 10.000,- per gebeurtenis waardoor Opdrachtgever in overtreding is. Deze boete is niet vatbaar voor rechtelijke matiging.

ARTIKEL 7. Honorarium
1. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een wijziging ondergaan, is Cijfers & Centen gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
2. De in het vorige lid genoemde wijziging van het tarief, is slechts toegestaan wanneer de wijziging van de lonen en / of prijzen niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. De wijziging van het honorarium mag maximaal 15% van het factuurbedrag bedragen.
3. Het honorarium van Cijfers & Centen is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de Overeenkomst.
4. Cijfers & Centen is gerechtigd (algehele) vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verlangen.
5. Cijfers & Centen is gerechtigd in termijnen te factureren.

ARTIKEL 8. Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, voldaan te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door Cijfers & Centen aan te wijzen bankrekening.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is Cijfers & Centen gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Cijfers & Centen, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Cijfers & Centen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 45,-.
4. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

ARTIKEL 9. Klachten
1. Klachten over de verrichte diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst bij Cijfers & Centen gemeld te worden.
2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Cijfers & Centen gemeld te worden.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
5. Indien een klacht gegrond is, zal Cijfers & Centen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 10. Leveringstermijn
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de Overeenkomst informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en / of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Door Cijfers & Centen opgegeven termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Cijfers & Centen door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cijfers & Centen alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cijfers & Centen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cijfers & Centen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de Overeenkomst uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Cijfers & Centen of haar toeleveranciers daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Cijfers & Centen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 12. Opzegging
1. Opdrachtgever en Cijfers & Centen kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld
3. Bij opzegging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten van de andere Partij onverwijld aan die andere partij te retourneren, onder het voorbehoud dat Cijfers & Centen van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag bewaren, die bestemd is voor de administratie van Cijfers & Centen.

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid
1. Cijfers & Centen is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor direct schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Cijfers & Centen niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.
2. De aansprakelijkheid van Cijfers & Centen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico van Cijfers & Centen.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Cijfers & Centen beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Cijfers & Centen en Opdrachtgever zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
4. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Cijfers & Centen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cijfers & Centen is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6. Cijfers & Centen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade.
7. Opdrachtgever vrijwaart Cijfers & Centen voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Cijfers & Centen aan Opdrachtgever geleverde diensten.
8. Cijfers & Centen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Cijfers & Centen, ingeschakelde derden.
9. Het voorgaande leidt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Cijfers & Centen.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
1. Cijfers & Centen is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
A. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;
B. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Cijfers & Centen zal (kunnen) voldoen;
C. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is.
2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
3. Cijfers & Centen is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
4. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Cijfers & Centen worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
5. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Cijfers & Centen alsdan gerechtigd van Opdrachtgever de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.

ARTIKEL 15. Overeenkomst online training
1. De Overeenkomst betreffende het volgen van de Online Training (hierna te noemen: ‘de Online trainingsovereenkomst’) wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met dien verstande dat de Deelnemer de Online training gedurende een bepaalde periode mag gebruiken.
2. In de Online trainingsovereenkomst is uitdrukkelijk opgenomen aan hoeveel Deelnemers de Online training beschikbaar wordt gesteld, alsmede gedurende welke periode.
3. Indien de Deelnemerniet aan zijn betalingsverplichting jegens Cijfers & Centen voldoet, dan is Cijfers & Centen gerechtigd om de toegang van de Deelnemer tot de Online training te blokkeren.
4. Voor aanvang van de Online training dient Deelnemer te controleren of zijn randapparatuur, software en internetverbinding voldoen aan de door Cijfers & Centen opgegeven specificaties.
5. Cijfers & Centen biedt geen garantie dat de Online training zonder fouten of onderbrekingen is te volgen.
6. Cijfers & Centen zal Deelnemer een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen, zodat Deelnemer kan inloggen op de webomgeving van de Online training.
7. Het is Deelnemer niet toegestaan de aan hem verstrekte gebruikersnaam en / of het wachtwoord aan derden over te dragen.
8. Iedere actie die middels het account gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en voor risico van de Deelnemer te geschieden. Cijfers & Centen kan hier dan ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van zijn account dient Deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan Cijfers & Centen te melden.
9. Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

ARTIKEL 16. Beschikbaarheid van de Online training
1. Cijfers & Centen zal zich inspannen om de ononderbroken beschikbaarheid van de Online training te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
2. Indien naar het oordeel van Cijfers & Centen een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Cijfers & Centen, de Online training en / of derden, in het bijzonder door slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Cijfers & Centen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
3. Cijfers & Centen heeft het recht om de Online training geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in geval van onderhoud, aanpassing of verbetering. Cijfers & Centen spant zich in een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Cijfers & Centen is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
4. Cijfers & Centen zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Online training, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid Online training
1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de online training de uiterste zorg is nagestreefd, kan Cijfers & Centen niet in staan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Online training. Cijfers & Centen is, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.
2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cijfers & Centen, is Cijfers & Centen niet aansprakelijk voor welke schade dan ook van de Deelnemer in verband met deelname aan de online training.

ARTIKEL 18. Workshop
1. Indien de Overeenkomst strekt tot het geven van een workshop, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor:
- Deelnemers aan de Workshop;
- Marketing en promotie voor de Workshop;
- Locatie en ruimte voor de Workshop;
- Apparatuur waarvan Cijfers & Centen te kennen geeft dat deze nodig is om de Workshop te geven.
2. Betaling van de factuur voor de Workshop dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk twee dagen voor aanvang van de Workshop.
3. Indien Opdrachtgever niet voor aanvang van de Workshop voldaan heeft aan zijn betalings- en overige verplichtingen, dan zal Cijfers & Centen deze Workshop niet uitvoeren.
4. Annulering van de Workshop door de dient schriftelijk te geschieden.
5. Indien de Opdrachtgever de Workshop wil annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
48 uur of minder voor aanvang 100% van de gefactureerde kosten
48 – 72 uur voor aanvang 50% van de gefactureerde kosten

6. In afwijking van het vorige artikel, is Opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd, wanneer Partijen een nieuwe datum voor de workshop schriftelijk overeenkomen.
7. Cijfers & Centen is te allen tijde gerechtigd de persoon die de Workshop geeft, te vervangen door een andere geschikt persoon.

ARTIKEL 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Cijfers & Centen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Cijfers & Centen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
3. Alle rechtsverhoudingen tussen Cijfers & Centen en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Cijfers & Centen en Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland, locatie Groningen.
5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
6. Deze Voorwaarden treden in werking op 16 juni 2016.